GROTRIAN-STEINWEG

Germany

(※画像をクリックして頂くと、拡大表示されます。)

Grotrian-Steinweg Model.200

1919 年製造

<

Gretrian-Steinweg Model.200

1961 年製造

<

Grotriann-Steinweg Model.185

<

Grotrian-Steinweg Model.125

<

Grotrian-Steinweg Model.125

<

Grotrian-Steinweg Model.128

<

Grotrian-Steinweg Hupferd

1920 年製造

<

Grotrian-Steinweg Model.120

<

Grotrian-Steinweg Model.128