GROTRIAN STEINWEG

Germany

(※画像をクリックして頂くと、拡大表示されます。)

Grotrian Steinweg Model.200

1919 年製造

<

Gretrian Steinweg Model.200

1961 年製造

<

Grotriann Steinweg Model.185

<

Grotrian Steinweg Model.125

<

Grotrian Steinweg Model.125

<

Grotrian Steinweg Model.128

<

Grotrian Steinweg Hupferd

1920 年製造

<

Grotrian Steinweg Model.120

<

Grotrian Steinweg Model.128