ZIMMERMANN

Germany/Leipzig

(※画像をクリックして頂くと、拡大表示されます。)

zimmermann 135gp

Model.180

1929 年製造

Zimmermann

Model.135

1970 年代 製造